Khi thêm “ing” vào phía sau tiêu đề các bộ phim?

Khi thêm “ing” vào các tiêu đề của bộ phim, chúng ta sẽ được những gì nào. Dưới đây là những hình ảnh thể hiện điều đó. 1. Ironing Man 2. Jurassic Parking 3. The Dark Knighting 4. Fasting and Furious 5. Monsters Inking 6. Robocoping 7. Mooning 8. Avengers: Aging of Ultron 9. Hitching […]